Verlengde garantie

Registreer uw nieuwe Tellurium Q® producten binnen 30 dagen na aankoop en komen in aanmerking voor onze gratis verlengde garantie van zeven jaar.
Klik hier om te registreren vandaag!

Interpretatie
1.1 In deze garantie worden uitdrukkingen gedefinieerd in de Algemene voorwaarden en die in deze garantie worden gebruikt, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld.

Garantie
2.1 Mits aan de criteria in clausule 3.2 is voldaan, Tellurium Q® garandeert dat vanaf de aankoopdatum, en gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aankoopdatum (verlengde garantieperiode), de goederen:
(a) vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal of vakmanschap; en
(b) van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Sales of Goods Act 1979).
(de uitgebreide garantie)

2.2 Om de verlengde garantie in clausule 3.1 van toepassing te laten zijn:
(a) de Goederen moeten binnen 30 dagen na de aankoopdatum worden geregistreerd; en
(b) u moet een kopie van uw originele aankoopbewijs bewaren voor de duur van de verlengde garantie als aankoopbewijs.

2.3 Onder voorbehoud van clausule 3.4, indien:
(a) U geeft schriftelijk bericht via e-mail aan Tellurium Q® (admin@telluriumq.com) tijdens de verlengde garantieperiode binnen een redelijke termijn na ontdekking, maar in elk geval binnen 7 dagen vanaf het moment van ontdekking dat sommige of alle goederen niet voldoen aan de verlengde garantie zoals uiteengezet in clausule 3.1; en
(B) Tellurium Q® een redelijke kans krijgt om dergelijke Goederen te onderzoeken; Tellurium Q® zal, naar eigen keuze, de defecte Goederen repareren of vervangen.

2.4 Tellurium Q® is niet aansprakelijk voor het niet naleven van de uitgebreide garantie zoals uiteengezet in clausule 3.1 in een van de volgende gevallen:
(a) u maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in overeenstemming met clausule 3;
(b) het defect ontstaat doordat u niet heeft gevolgd Tellurium Q® 's mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen of (als die er niet zijn) goede handelspraktijken met betrekking tot deze;
(c) u wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder de schriftelijke toestemming van Tellurium Q® ;
(d) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden uitgevoerd door u of een derde partij; of
(e) de Goederen verschillen van hun beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten;
(f) abnormaal, oneigenlijk of onredelijk gebruik, inclusief reparaties, inbraak in of wijzigingen van Goederen door een ander dan Tellurium Q® personeel;
(g) schade aan Tellurium Q® Goederen terwijl ze in het bezit zijn van een verzender, detailhandelaar of consument en die niet zijn veroorzaakt door defecten in materiaal of vakmanschap;
(h) waar het serienummer is beschadigd, gewijzigd of verwijderd uit de Goederen (indien van toepassing); of
(i) elk Tellurium Q® Goederen gekocht buiten een gebied ondersteund door een Tellurium Q® geautoriseerde verkoper, tenzij de Goederen rechtstreeks zijn verkregen van Tellurium Q® .

2.5 De ​​kabeldienst van Tellurium Q® valt niet onder deze garantie.

2.6 Behalve in dit artikel 3, Tellurium Q® is niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot het niet naleven van de verlengde garantie zoals uiteengezet in clausule 3.1.

2.7 De voorwaarden geïmpliceerd door sectie 13 tot 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten van deze garantie.

2.8 Dit artikel 3 en artikel 4 zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen geleverd door Tellurium Q® .

Regelgeving en jurisdictie
3.1 Deze garantie en alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van Engeland en Wales.

3.2 De partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve jurisdictie hebben om elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband met deze garantie of het onderwerp of de formatie ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten.