สาย RCA/BNC แบบดิจิตอล
Silver Diamond ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
Silver Diamond hf
Black Diamond ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
Black Diamond hf
Ultra Silver ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
Ultra Silver hf
Black ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
Black II hf
Blue ดิจิตอลอาร์ซีเอ/BNC
Blue